Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bevestigingen en overeenkomsten welke vanuit Strijp Lovers zijn verstuurd.

ARTIKEL 1: GROEPSGROOTTE
Strijp Lovers bemiddelt voor groepen waarbij het aantal personen schriftelijk overeen is gekomen.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 De overeenkomst is van kracht wanneer Strijp Lovers en de klant contact hebben gehad d.m.v. het voorstel per mail of e-mail contact.
Hieruit zal een schriftelijke bevestiging komen, welke de klant na ontvangst binnen 3 werkdagen ondertekend moet retourneren aan Strijp Lovers. Ook een e-mail met bevestiging of akkoord volstaat als zijnde bevestiging.
2.2 De contactpersoon, die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst met Strijp Lovers aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen welke uit deze overeenkomst voortvloeien.
2.3 Bij zowel korte termijn als lange termijn aanvragen, dienen de overeenkomsten, geretourneerd worden.
2.4 Op het moment dat de geretourneerde bevestiging niet is ontvangen, is Strijp Lovers gerechtigd het reeds geboekte programma/arrangement te annuleren.

ARTIKEL 3: BETALING
Naast de bevestiging van het programma/arrangement, ontvang je ook een factuur voor de totale arrangementsom. Deze dient na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen aan Strijp Lovers te worden voldaan, uiterlijk 1 werkdag voor programmadatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wanneer de betaling niet tijdig binnen is, is Strijp Lovers gerechtigd het geboekte evenement/vergadering te annuleren. Eventuele reeds betaalde arrangementsommen worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in punt 6 zijn dan van kracht. Na afloop van het evenement/de vergadering stuurt Strijp Lovers, indien van toepassing de eindfactuur toe. Deze dient binnen 14 dagen aan Strijp Lovers voldaan te zijn.

ARTIKEL 4: ARRANGEMENTSOM
4.1 In de arrangementsom zijn alle in de offerte/bevestiging omschreven zaken inbegrepen.
4.2 Te laat komen kan consequenties hebben op (onderdelen van) het evenement/de vergadering. Het evenement/de vergadering kan hierdoor worden ingekort of zelfs worden geannuleerd, maar worden niet in mindering gebracht op de arrangementsom.
4.3 In de arrangementsom zijn niet inbegrepen; reisongevallen, ziektekosten- en annuleringsverzekering. Ook eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen zijn niet inbegrepen. Wanneer er van deze eventuele meerkosten sprake is, moeten deze door de klant op de dag zelf met de betreffende leverancier/participant verrekend worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.4 De gecommuniceerde bedragen zijn per opdracht geldend, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.
4.5 De gecommuniceerde prijzen zijn gebaseerd op prijzen en voorwaarden, welke bij ons bekend waren bij het samenstellen van het evenement/de vergadering. Strijp Lovers behoudt zich het recht om vóór het tot stand komen van de definitieve reservering, de prijs te wijzigen, indien daar toe aanleiding is door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW- voorschriften.

ARTIKEL 5: WIJZIGINGEN AANTAL DEELNEMER(S)
5.1 De gemaakte reservering kan door de klant schriftelijk doch uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het event worden gewijzigd, met een maximum van 10% minder deelnemers. Binnen 7 dagen voor programmadatum wordt uitgegaan van de laatst bekende groepsgrootte.
5.2 Een eventuele creditfactuur wordt binnen 14 dagen na afloop van het evenement/de vergadering per post/mail toegestuurd.

ARTIKEL 6: ANNULERINGEN
Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, door de klant, worden per programma/arrangement zoals de bevestiging/factuur is opgemaakt de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
• Bij annulering van het event wordt 50% van de arrangementsom als organisatiekosten in rekening gebracht.
• Wanneer deze geannuleerd wordt 3 weken of korter voor programmadatum, wordt 75% van de arrangementsom in rekening gebracht.
• Minder dan 14 dagen voor programmadatum, wordt 100% van de arrangementsom in rekening gebracht.

ARTIKEL 7: GEEN DOORGANG PROGRAMMA/ARRANGEMENT DOOR STRIJP LOVERS
7.1 Wanneer er door omstandigheden, waarbij de beslissing gemaakt wordt door Strijp Lovers, het evenement/de vergadering niet kan plaatsvinden of dat hierin wijzigingen worden aangebracht, zal Strijp Lovers dit direct kenbaar maken aan de klant.
7.2 Bij geen doorgang door Strijp Lovers zal Strijp Lovers de klant de reeds (geheel of gedeeltelijke) betaalde arrangementsom terugbetalen aan de klant.
7.3 Extreme weersomstandigheden kunnen eventueel van invloed zijn op het al dan niet doorgang hebben van het evenement, of delen hiervan. Strijp Lovers bepaalt hierin of het evenement doorgang zal hebben. Op het moment dat Strijp Lovers bepaalt dat het evenement doorgaat, is de klant verplicht om de arrangementsom te betalen. Indien Strijp Lovers beslist om het evenement geen doorgang te laten hebben, zal samen met de klant een andere datum worden gezocht, of zal de klant de arrangementsom retour ontvangen. Strijp Lovers kan niet verplicht worden gesteld om een alternatief uitje aan te bieden.

ARTIKEL 8: GEEN DOORGANG PROGRAMMA/ARRANGEMENT DOOR OVERMACHT
In het geval dat wegens overheidsmaatregelen het evenement/de vergadering niet mag doorgaan, of er zijn extra maatregelen tijdens het evenement/de vergadering nodig, dan:
• Gaan we ervan uit dat we het evenement/de vergadering in enige vorm door kunnen laten gaan. Dat kan in aangepaste vorm zijn, of op een andere datum.
• Streven wij ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden.
• (Extra) kosten die leveranciers hebben gemaakt en worden berekend, worden doorbelast aan de opdrachtgever.
• Extra kosten die door Strijp Lovers moeten worden gemaakt om te voldoen aan de maatregelen of het verplaatsen van het evenement, worden doorbelast aan de opdrachtgever.
• Extra uren die moeten worden gemaakt door Strijp Lovers voor het verplaatsen van het evenement/de vergadering worden tegen gereduceerd tarief
doorberekend aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 9: KLACHTEN
Strijp Lovers doet er alles aan om het evenement/de vergadering tot in de puntjes te verzorgen. Mochten er onverhoopt toch op/aanmerkingen aan het event zijn, dan dient dit zo ver mogelijk direct te worden gemeld bij Strijp Lovers of een uitvoerende namens Strijp Lovers. Wij zullen er alles aan doen om dit naar behoren op te lossen. Klachten die achteraf voor het eerst worden gemeld geven geen recht op restitutie.

ARTIKEL 10: ALGEMEEN VOORBEHOUD
Strijp Lovers aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Door Strijp Lovers wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van (medewerkers van) Strijp Lovers is te verwijten, geen aansprakelijkheid aanvaard
voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelne(e)mer(s) tijden of ten gevolge van het programma.
10.2 Strijp Lovers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een programma niet kan doorgaan.
10.3 Indien er voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
10.4 Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.

Meer weten? We ontmoeten je graag

Info en
Contact

Klokgebouw 237
5617 AC Eindhoven

Check it out

Boeking of info aanvragen

Check it out